11.12.2021

6 Regionen diskutieren über die Zukunft Europas

© Besim Mazhiqi

68 Bürgerinnen und Bürger aus den Regionen Sachsen, Baden-Württemberg, Dolny Śląsk in Polen, Ústecký kraj und Karlovarský kraj in Tschechien und Grand Est in Frankreich diskutierten am 10. Und 11. Dezember in einer Online-Veranstaltung über die Zukunft der Europäischen Union.

In Kooperation mit dem Staatsministerium Baden-Württemberg, der Région Grand Est, dem Europe Direct Vogtland, der EUREGIO EGRENSIS, der Euroregion Elbe-Labe und der Region Dolny Śląsk hat das Sächsische Staatsministerium für Europa (SMJusDEG) Bürgerinnen und Bürger zu einem grenzüberschreitenden Bürgerdialog eingeladen. Der so genannte "6-Regionen-Dialog" war der dritte der vierteiligen Veranstaltungsreihe "Nahtstellen Europas: Grenzregionen im Gespräch", die im Rahmen der von der EU initiierten Konferenz zur Zukunft Europas stattfindet. Ziel des Dialoges war es gemeinsam zukunftsfähige Lösungen für das Zusammenleben und Zusammenwachsen von Grenzregionen zu erarbeiten.  

Die sächsische Europaministerin Katja Meier, der Baden-württembergische Staatssekretär für Europa, Florian Hassler, Richard Kühnel, Direktor der Generaldirektion Kommunikation der Europäische Kommission und Jean-Baptiste Cuzin, Abteilungsleiter grenzüberschreitende, europäische und internationale Zusammenarbeit der Region Grand Est begrüßten die Teilnehmenden.

Staatsministerin Katja Meier: "Wir sehen in den Grenzregionen zwar auf den ersten Blick alle Vorteile der europäischen Integration, zugleich spüren wir dort aber auch sofort, wo es für die Bürgerinnen und Bürger noch hakt. Deshalb möchten wir mit Ihnen diskutieren, liebe Bürgerinnen und Bürger, und sie anhören: Welche konkrete Herausforderungen haben Sie? Welche pragmatischen Lösungen können wir gemeinsam erarbeiten? Mit der Pandemie muss in Europa manches umgebaut werden – vielleicht muss an manchen Stellen auch umgedacht werden. Und das soll mit Ihnen und durch Sie – die Bürgerinnen und Bürgern Europas – erfolgen!"

Die Bürgerinnen und Bürger aus sechs Regionen in der Mitte Europas waren eingeladen in drei Gruppen Ideen für die Zukunft der Europäischen Union in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Demokratie und europäische Werte zu entwickeln. Die Mehrheit der Teilnehmenden hatte im November an einer von zwei vorgeschalteten Veranstaltungen – eine mit Bürgerinnen und Bürgern aus Grand Est und Baden-Württemberg und eine mit Teilnehmenden aus Sachsen, Dolny Śląsk, Ústecký kraj und Karlovarský kraj Bericht – teilgenommen. Beim 6-Regionen-Dialog wurden die sechs multilingualen Arbeitsgruppen so gemischt, dass Bürgerinnen und Bürger aus den unterschiedlichen Grenzregionen im Osten und Westen der EU miteinander ins Gespräch kamen. Die Veranstaltung wurde simultan in vier Sprachen übersetzt.

Die erarbeiteten Ideen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz umfassten u.a. den Aufbau eines kostenlosen, europaweit einheitlichen Kreislauf- und Recyclingsystems, z.B. mit Hilfe eines einheitlichen Pfandsystems und ein europaweites Programm für klima- und umweltbewusstes Verhalten.

Im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wünschten sich die Teilnehmenden gezielte Förderung und Entwicklung von Nachbarschaftskompetenz u.a. in Form eines besseren Geschichtsverständnisses und dem Erlernen von Nachbarsprachen, sowie eine verbesserte Zusammenarbeit im Rettungsdienst und Katastrophenschutz.

Als Vorschläge für die Festigung bzw. Weiterentwicklung der Demokratie und der europäischen Werte präsentierten die Teilnehmenden u.a. die Organisation weiterer europaweiter Gesprächsformate über Demokratie und Werte und den Austausch und die Vernetzung von Vereinen z.B. über eine europaweite Plattform.

Am Ende des zweiten Tages nahmen politische Vertreterinnen und Vertreter aller Regionen die erarbeiteten Ergebnisse von den Teilnehmenden entgegen. Die Politiker:innen hoben das Engagement der Bürgerinnen und Bürger für das Zusammenwachsen der Grenzräume hervor und versprachen die erarbeiteten Vorschläge in die Arbeit der jeweiligen Region einfließen zu lassen.

Staatssekretär Mathias Weilandt: "Wenn europäische Integration in den Grenzregionen, in den "Laboren Europas" gut funktioniert, bildet es die beste Voraussetzung für eine stärkere europäische Integration in der ganzen Europäischen Union. Umso wichtiger, dass wir heute zusammengekommen sind und Sie konkrete Vorschläge erarbeitet haben. Wenn wir – Menschen aus Polen, Frankreich, Tschechien, Deutschland – es schaffen, gemeinsame Nenner zu finden, dann ist Europa auf sehr gutem Weg."

___________________________________

6 regionů diskutuje o budoucnosti Evropy

68 občanů z regionů Sasko, Bádensko-Württembersko, Dolní Slezsko v Polsku, Ústecký kraj a Karlovarský kraj v České republice a Grand Est ve Francii diskutovalo 10. a 11. prosince 2021 na online akci o budoucnosti Evropské unie.

Saské státní ministerstvo pro Evropu (SMJusDEG) ve spolupráci se Státním ministerstvem Bádenska-Württemberska, Régionem Grand Est, Europe Direct Vogtland, EUREGIO EGRENSIS, Euroregionem Elbe-Labe a Dolním Slezskem pozvalo občany na přeshraniční občanský dialog. Takzvaný "Dialog šesti regionů" byl třetím ze čtyřdílné řady akcí "Styčné plochy Evropy: příhraniční regiony v dialogu", která se koná v rámci Konference o budoucnosti Evropy iniciované EU. Cílem dialogu bylo společně vypracovat udržitelná řešení pro soužití a srůstání příhraničních regionů. 

Účastníky přivítala saská ministryně pro evropské záležitosti Katja Meier, státní tajemník pro evropské záležitosti Bádenska-Württemberska Florian Hassler, ředitel Generálního ředitelství pro komunikaci Evropské komise Richard Kühnel a vedoucí oddělení přeshraniční, evropské a mezinárodní spolupráce regionu Grand Est Jean-Baptiste Cuzin.

Státní ministryně Katja Meier: "Na první pohled vidíme v příhraničních regionech všechny výhody evropské integrace, ale zároveň je zde i okamžitě citelné, kde to pro občanky a občany drhne. Proto bychom s Vámi, vážené občanky a vážení občané, rádi diskutovali a naslouchali Vám: Jaké konkrétní výzvy máte? Jaká pragmatická řešení můžeme společně navrhnout? V souvislosti s pandemií se v Evropě musí řada věcí přeorganizovat - možná musíme mnohé i přehodnotit. A to by se mělo dít s Vámi a prostřednictvím Vás – občanek a občanů Evropy!

Občanky a občané ze šesti regionů ve středu Evropy byli vyzváni, aby ve třech skupinách vypracovali představy o budoucnosti Evropské unie v oblastech ochrany životního prostředí a klimatu, přeshraniční spolupráce a demokracie a evropských hodnot. Většina účastníků se v listopadu zúčastnila jedné ze dvou předcházejících akcí - jedné s občankami a občany z Grand Est a Bádenska-Württemberska a jedné s účastníky ze Saska, Dolního Slezska, Ústeckého kraje a Karlovarského kraje. V rámci dialogu šesti regionů bylo šest vícejazyčných pracovních skupin rozděleno tak, aby spolu mohli hovořit občané z různých příhraničních regionů na východě a západě EU. Akce byla simultánně tlumočena do čtyř jazyků.

Myšlenky rozvíjené v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu zahrnovaly mimo jiné zavedení bezplatného jednotného celoevropského oběhového a recyklačního systému, např. pomocí jednotného systému záloh, a celoevropského programu pro ohleduplné chování ke klimatu a životnímu prostředí.

V oblasti přeshraniční spolupráce si účastníci přáli cílenou podporu a rozvoj sousedských kompetencí, mimo jiné v podobě lepšího porozumění historii a učení se sousedským jazykům, jakož i zlepšení spolupráce v oblasti záchranných složek a civilní ochrany.

Jako návrhy na posílení nebo další rozvoj demokracie a evropských hodnot jmenovali účastníci mimo jiné organizaci dalších celoevropských diskusních formátů o demokracii a hodnotách a propojení a výměnu zkušeností mezi spolky a sdruženími, např. prostřednictvím celoevropské platformy.

Na závěr druhého dne obdrželi političtí představitelé všech regionů výsledky od účastníků. Politici zdůraznili odhodlání občanů ke srůstání příhraničních oblastí a přislíbili, že vypracované návrhy zapracují do práce jednotlivých regionů.

Státní tajemník Mathias Weilandt: "Pokud evropská integrace dobře funguje v příhraničních regionech, v "laboratořích Evropy", je to nejlepší předpoklad pro silnější evropskou integraci v celé Evropské unii. O to důležitější je, že jsme se dnes sešli a že jste vypracovali konkrétní návrhy. Pokud se nám - lidem z Polska, Francie, České republiky a Německa - podaří najít společné jmenovatele, pak je Evropa na velmi dobré cestě."

Výsledky

Výsledky dialogu byly předány Evropské unii prostřednictvím oficiální platformy Konference o budoucnosti Evropy, kde budou centrálně shromažďovány v celé Evropě a po skončení Konference v příštím roce vyhodnoceny a shrnuty do konkrétních doporučení pro činnost EU. Podrobnou zprávu o výsledcích naleznete zde:

Dialog 6 regionů se uskutečnil za finanční a operativní podpory Výboru regionů (VR) a Bertelsmannovy nadace.

Závěrečná akce čtyřdílné řady akcí "Styčné plochy Evropy: příhraniční regiony v dialogu" se uskuteční 18.-19. června 2022 v Drážďanech.

___________________________________

Mieszkańcy sześciu regionów rozmawiają o przyszłości Europy

68 obywateli z regionów Saksonii, Badenii-Wirtembergii, Dolnego Śląska w Polsce, Kraju usteckiego i Kraju karlowarskiego w Republice Czeskiej oraz Grand Est we Francji dyskutowało o przyszłości Unii Europejskiej podczas dialogu obywatelskiego online w dniach 10 i 11 grudnia.

We współpracy z Ministerstwem Landu Badenii-Wirtembergii, Regionu Grand Est, Europe Direct Vogtland, EUREGIO EGRENSIS, Euroregionem Łaba i regionem Dolny Śląsk Saksońskie Ministerstwo ds. Europy (SMJusDEG) zaprosiło obywateli do udziału w transgranicznym dialogu obywatelskim. „Dialog Sześciu Regionów” był trzecim z czteroczęściowego cyklu wydarzeń „Punkty styczne Europy: Dialog regionów przygranicznych", które odbywa się w ramach zainicjowanej przez UE Konferencji na temat przyszłości Europy. Celem dialogu było wspólne wypracowanie trwałych rozwiązań na rzecz współistnienia i wspólnego rozwoju regionów przygranicznych. 

Uczestników powitali: Saksońska Minister ds. Europy Katja Meier, Sekretarz Stanu Badenii-Wirtembergii ds. Europy Florian Hassler, Richard Kühnel, Dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Komisji Europejskiej oraz Jean-Baptiste Cuzin, Dyrektor Departamentu ds. współpracy transgranicznej, europejskiej i międzynarodowej regionu Grand Est.

Saksońska Minister ds. Europy Katja Meier: „Na pierwszy rzut oka widzimy korzyści płynące z integracji europejskiej w regionach przygranicznych, ale jednocześnie od razu zauważamy, w których miejscach nie wszystko należycie funkcjonuje. Dlatego też chcielibyśmy z wami, drogie obywatelki i obywatele, porozmawiać i wysłuchać waszych spostrzeżeń i propozycji: Jakie konkretne wyzwania stoją przed Wami? Jakie praktyczne rozwiązania możemy wspólnie wypracować? W związku z pandemią wiele spraw w Europie musi zostać przeorganizowanych – być może niektóre tematy należy przemyśleć zupełnie od nowa. Ale to musi się odbywać we współpracy z Wami i dzięki Wam – obywatelkom i obywatelom Europy!

Obywatelki i obywatele z sześciu regionów leżących w sercu Europy zostali zaproszeni do współpracy w ramach trzech grup roboczych. Celem tej współpracy było wypracowanie pomysłów na przyszłość Unii Europejskiej w obszarze ochrony środowiska i klimatu, relacji transgranicznych, demokracji i wartości europejskich. Większość uczestników brała udział także w jednym z wcześniejszych dialogów obywatelskich w listopadzie – w europejskiej debacie z udziałem obywatelek i obywateli z Grand Est i Badenii-Wirtembergii oraz mieszkańców z Saksonii, Dolnego Śląska, Kraju usteckiego i Kraju karlowarskiego. Podczas Dialogu Sześciu Regionów sześć wielojęzycznych grup roboczych zostało tak skonstruowanych, aby w każdej grupie znaleźli się przedstawiciele różnych regionów przygranicznych ze wschodniej i zachodniej części UE i mogli wymienić się swoimi doświadczeniami. Wydarzenie było tłumaczone symultanicznie na cztery języki.

Wśród wypracowanych pomysłów w obszarze ochrony środowiska i klimatu znalazły się m.in. utworzenie bezpłatnego, jednolitego dla całej Europy systemu recyklingu, np. przy pomocy jednolitego systemu kaucji, oraz ogólnoeuropejskiego programu na rzecz zachowań przyjaznych dla klimatu i środowiska.

W zakresie współpracy transgranicznej uczestnicy życzyli sobie ukierunkowanej promocji i rozwoju kompetencji sąsiedzkich, m.in. w formie lepszego zrozumienia historii i nauki języków kraju sąsiada, a także lepszej współpracy w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

Jako sugestie dotyczące konsolidacji lub dalszego rozwoju demokracji i wartości europejskich uczestnicy przedstawili m.in. organizację kolejnych ogólnoeuropejskich formatów dyskusji na temat demokracji i wartości europejskich oraz wymianę i tworzenie sieci stowarzyszeń, np. za pośrednictwem ogólnoeuropejskiej platformy.

Na zakończenie debaty przedstawiciele polityczni reprezentujący wszystkie regiony zapoznali się z wynikami i propozycjami wypracowanymi przez uczestników. Politycy podkreślili zaangażowanie obywatelek i obywateli na rzecz integracji obszarów przygranicznych i obiecali, że wypracowane propozycje zostaną włączone do prac w poszczególnych regionach.

Saksoński Sekretarz Stanu Mathias Weilandt: „Jeśli integracja europejska dobrze funkcjonuje w regionach przygranicznych, w "laboratoriach Europy", stanowi to najlepszy warunek wstępny dla silniejszej integracji europejskiej w całej Unii Europejskiej. Tym większą ma wagę fakt, że spotkaliśmy się dziś razem i że wypracowaliście konkretne propozycje. Jeśli nam – obywatelkom i obywatelom z Polski, Francji, Czech, Niemiec – uda się znaleźć wspólne mianowniki, to Europa jest na bardzo dobrej drodze."

Wyniki

Wyniki dialogu obywatelskiego zostały przekazane za pośrednictwem platformy na rzecz Konferencji w sprawie przyszłości Europy do Unii Europejskiej, gdzie są centralnie gromadzone, a po zakończeniu Konferencji w przyszłym roku zostaną poddane ocenie i przekazane do realizacji w formie konkretnych zaleceń. Szczegółowy raport znajduje się tu:

Dialog Sześciu Regionów został zrealizowany przy wsparciu finansowym i operacyjnym Komitetu Regionów (KR) i Fundacji Bertelsmanna.

Wydarzenie zamykające czteroczęściowy cykl spotkań „Punkty styczne Europy: Dialog regionów przygranicznych" odbędzie się w dniach 18-19 czerwca w Dreźnie.

 

Ergebnisse

Die Ergebnisse des Dialogs wurden über die offizielle Plattform der Konferenz zur Zukunft Europas an die Europäische Union übermittelt, wo sie zentral europaweit gesammelt und nach Ende der Konferenz im kommenden Jahr ausgewertet und zu konkreten Empfehlungen für EU-Maßnahmen zusammengefasst werden. Ein ausführlicher Ergebnisbericht findet sich hier:

 
© BertelsmannStiftung

Der 6-Regionen-Dialog wurde mit finanzieller und operativer Unterstützung des Ausschusses der Regionen (AdR) und der Bertelsmann Stiftung durchgeführt.

Die Abschlussveranstaltung der vierteiligen Veranstaltungsreihe "Nahtstellen Europas: Grenzregionen im Gespräch" findet am 18.-19. Juni in Dresden statt.

zurück zum Seitenanfang