Hauptinhalt

Grenzregionen im Gespräch

Nahtstellen Europas: Grenzregionen im Gespräch

© d3sign | Getty Images

Machen Sie mit beim grenzüberschreitenden Dialog und gestalten Sie mit Ihren Nachbarinnen und Nachbarn die Zukunft Europas!

Wie, Wann, Wo?

Der grenzüberschreitende Dialog unterteilt sich in drei Veranstaltungen im November und Dezember 2021 und im späten Frühjahr 2022.

27. November 2021
Nahtstellen Europas: Grenzregionen im Gespräch Teil 1
Online-Dialog zwischen Bürgerinnen und Bürgern aus Sachsen, Niederschlesien und den Regionen Ústí und Karlovy Vary

Am 27. November 2021 laden wir 60-80 Bürgerinnen und Bürger aus Sachsen (Deutschland), Niederschlesien (Polen), Region Karlovy Vary und Region Ústí (Tschechien) zu einem ersten Online-Dialog ein. Es geht um aktuelle Herausforderungen und Zukunftsfragen der EU. Die Veranstaltung ist außerdem die Grundlage für den anschließenden 6-Regionen-Dialog.

Hier können Sie sich registrieren

Anmeldeschluss ist der 23. November.

10.-11. Dezember 2021
6-Regionen-Dialog

Am 10. und 11. Dezember 2021 treffen ca. 100 Bürgerinnen und Bürger aus Sachsen, Niederschlesien, Region Karlovy Vary, Region Ústí, Grand Est (Frankreich) und Baden-Württemberg (Deutschland) beim 6-Regionen-Dialog zusammen. Hier debattieren sie über das Zusammenleben in den Grenzregionen und teilen u.a. ihre Erfahrungen aus der Corona Pandemie. Der Dialog wird gemeinsam mit dem Staatsministerium Baden-Württemberg organisiert.

Hier können Sie sich registrieren

Anmeldeschluss ist der 8. Dezember.

18.-19. Juni 2022
Nahtstellen Europas: Grenzregionen im Gespräch Teil 2

Im späten Frühjahr 2022 treffen sich Bürgerinnen und Bürger aus Sachsen, Niederschlesien und den Regionen Ústí und Karlovy Vary in Dresden. Zwei Tage lang führen sie hier den online begonnenen Dialog weiter und diskutieren unter dem Motto „Nahtstellen Europas: Grenzregionen im Gespräch Teil 2“. Seinen feierlichen Abschluss findet das Projekt mit dem Überreichen der Ergebnisse an Politikerinnen und Politikern der beteiligten Regionen und der Europäischen Union.

Alle Bürgerinnen und Bürger der EU haben die Möglichkeit, die Ergebnisse der Debatten auf der Mitmachplattform der EU einzusehen, zu verbreiten und mitzudiskutieren.
Die Veranstaltungen werden in Deutsch, Polnisch, Tschechisch und Französisch simultan übersetzt, sodass keine Fremdsprachenkenntnisse erforderlich sind. Sie brauchen lediglich ein Zoom-fähiges Endgerät mit Kamera und Mikrofon.

Für Ihre Teilnahme erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 Euro (27.11.) bzw. 35 Euro (11.-12.12.).

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist eine einzigartige Gelegenheit für einen echten Dialog zwischen Bürgerinnen und Bürgern und den EU-Institutionen. Seien Sie dabei und gestalten Sie die Zukunft Europas!

Wir freuen uns sehr auf den Austausch!

Grenzüberschreitende Dialoge in Ost und West – Ihre Zukunftsvisionen für Europa
Als sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (SMJusDEG) wollen wir uns am Zukunftsprozess der EU aktiv beteiligen. Deshalb starten wir einen grenzüberschreitenden Dialog. Den Auftakt für diesen Dialogprozess machte Anfang Oktober das trinationale Jugendforum in Görlitz.

Jetzt laden wir Sie ein, an einem Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern aus Sachsen, Niederschlesien (Polen) Region Karlovy Vary, Region Ústí (Tschechien) Grand Est (Frankreich) und Baden-Württemberg teilzunehmen. Dieser Dialog findet in drei Veranstaltungen statt.

Die geografische Lage des Freistaates Sachsens im Dreiländereck zwischen Deutschland, Polen und Tschechien bietet die besten Voraussetzungen für grenzüberschreitende Dialogformate. Wir wollen in die Grenzregionen hineinhorchen und herausfinden, was Ihnen als Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf die Europäische Union besonders wichtig ist. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen? Ist es der Klimawandel? Ist es der Wunsch nach mehr direkter Demokratie? Oder etwas ganz anderes?

Wir möchten Sie fragen, wie stark Sie sich mit der Europäischen Union verbunden fühlen. Könnten Sie sich eine europäische Staatsbürgerschaft vorstellen? Sollen die Regionen mehr Mitspracherecht auf europäischer Ebene erhalten? Sollten die Bürgerinnen und Bürger der EU ab 16 wählen können? Wie steht es um die Achtung der Menschenrechte in der EU?

Durch den Austausch wollen wir Ihre Ideen für das zukünftige Zusammenleben in den Grenzregionen im Osten und Westen der Europäischen Union sammeln und gemeinsam einen Beitrag für die Zukunft Europas leisten.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist im Frühjahr 2021 gestartet. Alle europäischen Bürgerinnen und Bürger können mitmachen: Auf einer Mitmachplattform haben sie die Möglichkeit, Vorschläge zu diskutieren und einzubringen, um die Europäische Union der Zukunft zu gestalten.
Dieser Prozess wird ein bis zwei Jahre dauern. Die Empfehlungen, die daraus entstehen, fließen ein in die Arbeit der europäischen Institutionen, wie der Europäischen Kommission, des Rats und des Europäischen Parlaments.

Styčné plochy Evropy: příhraniční regiony v dialogu

© d3sign | Getty Images

Zapojte se do přeshraničního dialogu a utvářejte budoucnost Evropy se svými sousedy!

Jak, kdy a kde?

Přeshraniční dialog se uskuteční fromou tří akcí v listopadu a prosinci 2021 a na sklonku jara 2022.

27. listopadu 2021
Styčné plochy Evropy: příhraniční regiony v dialogu 1. část
Online dialog mezi občany Saska, Dolního Slezska a Ústeckého a Karlovarského kraje

Dne 27. listopadu 2021 zveme 60-80 občanů ze Saska (Německo), Dolního Slezska (Polsko), Karlovarského a Ústeckého kraje (Česká republika) k prvnímu online dialogu. Bude se týkat současných výzev a budoucích problémů EU. Tato akce bude navíc východiskem pro následný dialog šesti regionů.

Registrovat se můžete zde

Uzávěrka registrace je 23. listopadu.

10.-11. prosince 2021
Dialog 6 regionů

Ve dnech 10.-11. prosince 2021 se na Dialogu 6 regionů sejde přibližně 100 občanů ze Saska, Dolního Slezska, Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Grand Est (Francie) a Bádenska-Württemberska (Německo). Budou zde debatovat o soužití v příhraničních oblastech a mimo jiné se podělí o své zkušenosti z pandemie korony. Dialog šesti regionů je organizován společně se Státním ministerstvem Bádenska-Württemberska.

Registrovat se můžete zde

Uzávěrka registrace je 8. prosince.

18.-19. června 2022

Na sklonku jara 2022 se sejdou občané Saska, Dolního Slezska a Ústeckého a Karlovarského kraje v Drážďanech. Navážou na online diskusi z listopadu a po dobu dvou dnů budou diskutovat pod heslem "Styčné plochy Evropy: příhraniční regiony v dialogu 2. část". Projekt bude slavnostně zakončen prezentací výsledků politikům ze zúčastněných regionů a Evropské unie.

Všichni občané EU budou mít možnost prohlédnout si výsledky debat na participativní platformě EU, šířit je a zapojit se do diskuse o nich.

Akce budou simultánně tlumočeny do němčiny, polštiny, češtiny a francouzštiny, takže znalost cizích jazyků není nutná. Potřebujete pouze koncové zařízení s kamerou a mikrofonem, které podporuje zoom.

Za účast obdržíte příspěvek na pokrytí nákladů ve výši 25 euro (účast 27.11.2021) resp. 35 euro (účast 10. a 11.12.2021).

Konference o budoucnost Evropy je jedinečnou příležitostí pro skutečný dialog mezi občany a institucemi EU. Staňte se jeho součástí a utvářejte budoucnost Evropy!

Na diskuzi se velmi těšíme!

Přeshraniční dialogy na Východě a Západě - Vaše vize pro budoucnost Evropy

Jako Saské státní ministerstvo spravedlnosti a pro demokracii, evropské záležitosti a rovnost pohlaví (SMJusDEG) se chceme aktivně podílet na procesu utváření budoucnosti EU. Proto zahajujeme přeshraniční dialog. Tento dialog byl zahájen na začátku října na fóru mládeže ze tří zemí v Görlitz.

Nyní vás zveme k účasti na dialogu s občany ze Saska, Dolního Slezska (Polsko), Karlovarského a Ústeckého kraje (Česká republika), Grand Est (Francie) a Bádenska-Württemberska. Tento dialog proběhne ve třech krocích.

Geografická poloha Svobodného státu Sasko v trojmezí mezi Německem, Polskem a Českou republikou skýtá nejlepší podmínky pro formáty přeshraničního dialogu. Chceme naslouchat příhraničním regionům a zjistit, co je pro vás jako občany v souvislosti s Evropskou unií obzvláště důležité. Kde vidíte největší výzvy? Může za to změna klimatu? Je to touha po přímější demokracii? Nebo něco úplně jiného?

Rádi bychom se vás zeptali, jak silně se cítíte být spojeni s Evropskou unií. Dokážete si představit evropské občanství? Měly by mít regiony na evropské úrovni větší pravomoce? Měli by mít občané EU volební právo od 16 let? Jak je to s dodržováním lidských práv v EU?

Prostřednictvím této výměny chceme shromáždit vaše nápady pro budoucí soužití v příhraničních regionech na východě a západě Evropské unie a společně přispět k utváření budoucnosti Evropy.

Konference o budoucnosti Evropy byla zahájena na jaře 2021. Zúčastnit se mohou všichni evropští občané: Na participativní platformě mají možnost diskutovat a přispívat svými návrhy a spoluutvářet tak budoucí podobu Evropské unie.

Tento proces bude trvat jeden až dva roky. Výsledná doporučení pak zohlední evropské instituce (Evropská komise, Rada a Evropský parlament) ve své práci.

Punkty styczne Europy: Dialog regionów przygranicznych

© d3sign | Getty Images

Dołącz do dialogu transgranicznego i kształtuj przyszłość Europy razem ze swoimi sąsiadami!

Jak, kiedy, gdzie?

Dialog transgraniczny podzielony jest na trzy wydarzenia, które odbędą się w listopadzie i grudniu 2021 roku oraz późną wiosną 2022 roku.

27. listopada 2021: Punkty styczne Europy: Dialog regionów przygranicznych  
Część 1 Dialog online między mieszkańcami Saksonii, Dolnego Śląska oraz krajów Ústí i Karlowe Wary

W dniu 27 listopada 2021 roku zapraszamy 60-80 mieszkańców z Saksonii (Niemcy), Dolnego Śląska (Polska), Kraju Karlowarskiego i Kraju Ústí (Czechy) na pierwszy dialog online. Tematem spotkania będą aktualne wyzwania i pytania dotyczące przyszłości Unii Europejskiej. Wydarzenie to stanowi również podstawę dla późniejszego Dialogu 6 Regionów.

Strona internetowa do rejestracji

Termin rejestracji upływa 23. listopada.

10.-11. grudnia 2021: Dialog 6 Regionów

W dniach 10 i 11 grudnia 2021 roku około 100 obywateli z Saksonii, Dolnego Śląska, Kraju karlowarskiego, Ústí, Grand Est (Francja) i Badenii-Wirtembergii (Niemcy) spotka się podczas Dialogu 6 Regionów. Tematem debaty będzie m.in. o wspólne życie w regionach przygranicznych i wymiana doświadczeń z okresu pandemii koronawirusa. Dialog 6 Regionów jest organizowany wspólnie z ministerstwem Badenii-Wirtembergii.

Link do rejestracji

Termin rejestracji upływa 8 grudnia.

18.-19. czerwca 2022

W czerwcu 2022 roku obywatelki i obywatele z Saksonii, Dolnego Śląska oraz regionów Ústí i Karlovy Vary spotkają się w Dreźnie. Przez dwa dni będą kontynuować dialog rozpoczęty online i prowadzić szereg dyskusji pod wspólnym hasłem „Punkty styczne Europy: Dialog regionów przygranicznych, część 2". Projekt zakończy się przedstawieniem wyników obywatelskiej debaty politykom z regionów uczestniczących w projekcie oraz instytucjom Unii Europejskiej.

 

Wszystkie obywatelki i obywatele UE mają możliwość oglądania, rozpowszechniania
i uczestniczenia w debatach na platformie Unii Europejskiej .

Wydarzenia są tłumaczone symultanicznie na język niemiecki, polski, czeski i francuski, znajomość języków obcych nie jest wymagana. Do udziału w wydarzeniu niezbędne jest posiadanie urządzenia z funkcją zoomu, kamerą i mikrofonem.

Za udział w wydarzeniu otrzymają Państwo zwrot kosztów w wysokości 25 euro (27.11.) lub 35 euro (11.-12.12.).

Konferencja w sprawie Przyszłości Europy jest wyjątkową okazją do podjęcia prawdziwego dialogu między obywatelami a instytucjami Unii Europejskiej. Dołącz do nas i kształtuj wspólnie przyszłość Europy!

Cieszymy się na Twój udział w wydarzeniu!

Transgraniczny dialog europejski – Twoja wizja przyszłości Europy

Jako Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Demokracji, Europy i Równego Traktowania (SMJusDEG) chcemy aktywnie uczestniczyć w procesie kształtowania przyszłości Unii Europejskiej. Dlatego też zainicjowaliśmy transgraniczny dialog obywatelski. Pierwszym wydarzeniem w ramach tej inicjatywy było polsko-niemiecko-czeskie Forum Młodzieży, które odbyło się na początku października w Görlitz.

Teraz zapraszamy Państwa do udziału w debacie z mieszkańcami Saksonii, Dolnego Śląska (Polska), Kraju karlowarskiego, Kraju Ústí (Czechy), Grand Est (Francja) i Badenii-Wirtembergii. Dialog ten odbędzie się w ramach trzech wydarzeń.

Położenie geograficzne Wolnego Państwa Saksonii na trójstyku Niemiec, Polski i Czech stwarza doskonałe warunki dla transgranicznego dialogu. Chcemy wsłuchać się w głos mieszkańców regionów przygranicznych i dowiedzieć się, co jest dla nich szczególnie istotne w odniesieniu do Unii Europejskiej. Gdzie widzą największe wyzwania? Czy są to zmiany klimatyczne? Czy może potrzeba jeszcze głębszej demokracji? A może coś zupełnie innego?

Chcielibyśmy zapytać Cię, jak silnie czujesz się związany z Unią Europejską. Czym jest dla Ciebie obywatelstwo europejskie? Czy regiony powinny mieć więcej do powiedzenia na szczeblu europejskim? Czy obywatele UE powinni mieć prawo do głosowania od 16 roku życia? Jakie jest Twoje zdanie na temat poszanowania praw człowieka w UE?

Poprzez wymianę myśli i doświadczeń chcemy zebrać Państwa pomysły na kreowanie wspólnej przyszłości w regionach przygranicznych na Wschodzie i Zachodzie Unii Europejskiej i razem budować przyszłość Europy.

Konferencja w sprawie Przyszłości Europy została zainicjowana wiosną 2021 roku. Mogą w niej uczestniczyć wszyscy obywatele Europy: na platformie uczestnictwa istnieje możliwość przedyskutowania i wniesienia propozycji dotyczących kształtowania przyszłości Unii Europejskiej.

Proces ten będzie trwał od roku do dwóch lat. Wynikające z niego zalecenia zostaną uwzględnione w pracach instytucji europejskich (Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego).

zurück zum Seitenanfang